Gebruiksvoorwaarden Huistekoop.nl

Geachte gebruiker,

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door huistekoop.nl, en wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig.

Het gebruik

U dient de websites en de internetdiensten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze te gebruiken, in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen en alle eventueel toepasselijke gedragscodes.
Door ons gegeven instructies dient u op te volgen.
De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van huistekoop.nl heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van huistekoop.nl;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

huistekoop.nl behoudt zich het recht voor de schade die zij lijdt tengevolge van niet toegestane handelingen op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de internetdiensten en websites van huistekoop.nl berusten bij huistekoop.nl, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van huistekoop.nl. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten.
U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van huistekoop.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Het is u niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van huistekoop.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van huistekoop.nl en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. huistekoop.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van huistekoop.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van huistekoop.nl c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van huistekoop.nl aangeboden informatie.
Voor de inhoud van informatie die door derden op of via de website worden geplaatst is huistekoop.nl niet verantwoordelijk.
Degene die informatie heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk.
Informatie die van essentieel belang voor u is dient u altijd op juistheid te verifiëren. huistekoop.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van huistekoop.nl.

Aanleveren van Materiaal

Indien u informatie naar de internetdiensten en websites van huistekoop.nl zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u huistekoop.nl een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn.
U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.
De door u aangeleverde informatie mag niet strijd zijn met enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden. huistekoop.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden aangeleverde informatie te weigeren of om reeds op de websites gepubliceerde informatie te verwijderen.

Doorgifte van reacties

Indien u reageert op een profiel dat geplaatst is op een website van huistekoop.nl zal huistekoop.nl met betrekking tot de doorzending van uw reactie aan de inzender van het profiel de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van uw reactie is uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene voorwaarden

huistekoop.nl hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkom-sten met huistekoop.nl. U kunt deze voorwaarden inzien en printen.

Privacy Statement

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacy Statement van toepassing. U kunt ons Privacy Statement inzien en printen.